ROWAC

Administratie-
en Belastingadviseurs

Rowac Logo
ROWAC BV
David van Orliënsstraat 40
4651 AJ STEENBERGEN
info@rowac.eu | +31(0)167 561 571

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offerten en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de algemene voorwaarden van het RB – Register van Belastingadviseurs zoals gedeponeerd op 10 juli 2018 bij de Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht onder nummer 159/2018. U kunt ze via onderstaande link downloaden of ze worden op verzoek aan u toegezonden.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

 

Klachtenformulier

Uiteraard streven wij ernaar om uw zaken en belangen correct en zorgvuldig te behartigen. Waar gewerkt wordt met mensen, worden helaas ook wel eens fouten gemaakt of kunnen er misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze werkwijze of dienstverlening, of welk ander aspect van onze organisatie dan ook, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij hier iets aan kunnen doen. Uw klachten nemen wij serieus ter harte en wij zullen onze uiterste best doen om tot een adequate oplossing te komen.

Klik hier voor het klachtenformulier.

 

Klokkenluidersregeling

Ingediende klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten onze organisatie als ook de eigen medewerkers vermeende onregelmatigheden moeten kunnen melden of aan de kaak stellen, zonder gevaar voor hun arbeids- en of rechtspositie.

De klokkenluidersregeling is geldig naast de bestaande regeling voor klachten over diensten van Rowac of aan haar verbonden personen.

Een ieder die gebruik wenst te maken van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Rowac middels een brief. Als extern vertrouwenspersoon treedt op de heer C.P.A. Suijkerbuijk. Als intern vertrouwenspersoon treedt op mevrouw M.H.P.A. Buijs ( marjanbuijs@rowac.eu).

De vertrouwenspersoon dient binnen een week na ontvangst van de melding u een bevestiging te sturen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon melding van de te volgen procedure en de termijn in het kader van de behandeling van de melding.

Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere afhandeling van de procedure zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken gedaan kan worden meldt de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog plaatsvindt.