Actueel

Actueel

Definitief einde slapend dienstverband

22-11-2019

De hoogste rechter heeft beslist over het zogenoemde Ďslapende dienstverbandí. Dat is een dienstverband dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet opzegt, hoewel hij daartoe wel bevoegd is, en waarbij hij de werknemer geen loon meer betaalt. Doordat de arbeidsovereenkomst niet is beŽindigd, is de werkgever niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de werknemer dat vraagt, moet de werkgever dan het Ďslapende dienstverbandí op grond van goed werkgeverschap beŽindigen onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer?

Werkgevers vinden het vaak onrechtvaardig dat zij een transitievergoeding moeten betalen na een opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Zij hebben immers voorafgaand aan die opzegging gedurende twee jaar het loon doorbetaald en kosten gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer.

Per 1 april 2020 kan de werkgever echter in deze situatie van het UWV compensatie krijgen voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn geŽindigd. De compensatie komt ten laste van het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Oordeel hoogste rechter
Als is voldaan aan de vereisten voor beŽindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, moet een werkgever in principe instemmen met een voorstel van de werknemer tot beŽindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beŽindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beŽindigen.

Dit geldt niet als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, hetgeen de werkgever dan moet bewijzen. Zoín belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in reŽle re-integratiemogelijkheden voor de werknemer, maar niet in de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beŽindigingsvoorstel doet, de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt.

Tip: De Wet compensatie transitievergoeding treedt in werking op 1 april 2020. Een aanspraak op compensatie is mogelijk voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn geŽindigd. Als werkgever moet u de vergoeding voor de werknemer voorfinancieren totdat de Wet compensatie transitievergoeding in werking is getreden. Als u aannemelijk maakt dat die voorfinanciering leidt tot ernstige financiŽle problemen, kan de rechter beslissen dat betaling aan de werknemer in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020. Vanaf 1 april 2020 is voor de aanvraag van compensatie vereist dat de volledige vergoeding aan de werknemer is voldaan.