Actueel

Actueel

[18-6-2021] Bewaar bewijs aftrekposten

Uw aangifte inkomstenbelasting is ingestuurd en na enkele maanden wordt de aanslag conform de aangifte opgelegd. Vier jaar later krijgt u een vragenbrief over in uw aangifte opgevoerde aftrekposten, onder meer voor een implantaat bij de tandarts. Betalingsbewijzen of andere bewijzen hebt u dan echter niet meer. Wat nu?

Bewijslast
Als u aanspraak maakt op toepassing van aftrekposten, brengt een redelijke verdeling van de bewijslast mee dat u aannemelijk maakt dat u aan de voorwaarden voor aftrek in aanmerking komt. Dat kan met betalingsbewijzen of andere schriftelijke bescheiden. Uw verklaring, dat u de kosten hebt gemaakt, kan geloofwaardig zijn, maar daarmee voldoet u meestal niet aan de bewijslast.

Hoewel de wet voor particulieren geen bewaarplicht van stukken kent, komt het voor rekening en risico van de belastingplichtige dat hij de betalingsbewijzen en andere schriftelijke bescheiden van aftrekposten niet heeft bewaard. Ook als pas na vier jaar vragen worden gesteld.

Toetsing door Belastingdienst
De Belastingdienst mag opgevoerde uitgaven in aftrek toelaten als deze niet met bewijsstukken zijn onderbouwd. Bijvoorbeeld omdat de inspecteur het toch voldoende aannemelijk acht dat de belastingplichtige de uitgaven heeft gedaan. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. De Belastingdienst is niet verplicht om binnen een bepaalde termijn bewijsstukken op te vragen.

Tip: Bewaar ook als particulier bewijsstukken en betalingsbewijzen van uw aftrekposten. In sommige gevallen kunt u ze na tien jaar nog nodig hebben. ††

[18-6-2021] Werknemer vraagt ontslag: transitievergoeding?

Een rij-instructeur wordt op 30 april 2020 wegens de coronacrisis ontslagen. Zijn advocaat protesteert schriftelijk, waarna de werkgever het ontslag intrekt. De werkgever betaalt echter geen achterstallig loon, ook niet na rechterlijke tussenkomst. Dan vraagt de instructeur de kantonrechter om de overeenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Ontbinding op verzoek werknemer
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Daarvan is hier sprake, omdat de Verkeersschool het loon nog steeds niet (volledig) heeft voldaan. Het laten voortduren van het dienstverband, met het risico op oplopende schulden, kan niet van de instructeur worden gevergd. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding bij ontbinding op verzoek werknemer
Bij een verzoek van de werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt als voorwaarde voor verschuldigdheid van de transitievergoeding dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste verplichting van een werkgever is om het reguliere maandloon volledig en tijdig te voldoen. De instructeur heeft maandenlang niet het (volledige) loon uitbetaald gekregen, ondanks diverse verzoeken hiertoe en een kortgeding-procedure. Hierdoor is de instructeur in financiŽle problemen gekomen. De werkgever heeft wel een NOW-vergoeding voor de loonkosten aangevraagd. Daarom is sprake van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever en wordt een transitievergoeding toegekend.

Billijke vergoeding
De rechter kan een billijke vergoeding toekennen als de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat is hier het geval, zodat de billijke vergoeding wordt toegewezen. De kantonrechter acht een bedrag van Ä 10.000,00 bruto passend als billijke vergoeding.

Concurrentie- en relatiebeding
Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de werkgever, vervalt ook de werking/geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Let op: De coronacrisis heeft veel kleinere werkgevers in de problemen gebracht. Stoppen met betalen van loon geldt desondanks als ernstig verwijtbaar handelen jegens de werknemer(s).