Actueel

Actueel

[28-2-2020] Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Een bouwondernemer krijgt te maken met een executoriale verkoop van onroerend goed dat eigendom was van zijn (pensioen-)BV. Hij heeft de restantopbrengst opgenomen uit de BV. Hierdoor beschikte de BV niet meer over liquide middelen. De activa bestonden enkel nog uit vorderingen op de ondernemer (DGA) van in totaal ruim € 360.000. Er zijn leningsovereenkomsten. Toch gaat het fiscaal flink mis, waarom?

Onzakelijke leningen
Volgens de Belastingdienst en de rechter waren het onzakelijke leningen. Zakelijk handelen door de BV (in de persoon van belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder) vereiste een herbelegging van de gelden in een financieel gezond investeringsobject. De BV heeft er, direct na de ontvangst van de gelden, voor gekozen om de herbelegging te gieten in de vorm van leningen aan de DGA. Ten tijde van het aangaan van de nieuwe leningen was de persoonlijke financiële positie van belanghebbende echter dermate zwak dat reeds bij het aangaan van de nieuwe leningen aannemelijk was dat een reële kans op terugbetaling ontbrak.

Afkoop totale pensioenaanspraak
Dit betekent afkoop van de pensioenaanspraak die de DGA op de BV heeft. De totale pensioenaanspraak, bijna € 350.000, wordt tot het belastbaar inkomen uit werk en woning  gerekend. Bovendien wordt zogenaamde revisierente in rekening gebracht.

Tip: Het blijft uitkijken met geld lenen van de eigen BV. De Belastingdienst kan proberen aannemelijk te maken dat een onzakelijke lening moet worden beschouwd als een uitkering ineens van het gehele pensioen uit de eigen BV.

[28-2-2020] Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – is in januari gepresenteerd. Het bevat vijf bouwstenen voor verbetering. De eerste vier hebben we al in afzonderlijke artikelen besproken. De vijfde bouwsteen gaat over een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Wat stelt de Commissie voor?

Voorkom langdurige uitval door tijdige switches; effectieve publiek-private samenwerking
De huidige voorzieningen om mensen te helpen deel te nemen aan de arbeidsmarkt werken onvoldoende. De verblijfsduur in uitkeringen is, algemeen gesproken, te lang. Het nieuwe stelsel zal langdurige uitval krachtig moeten tegengegaan.

Maatwerk en loopbaanwinkels
Daarvoor is integrale, effectieve, individuele begeleiding en ondersteuning nodig, zodat werkenden die met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te maken krijgen tijdig naar ander, passend werk kunnen overschakelen en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Er moet aanzienlijk meer maatwerk en individuele begeleiding komen. Dit wordt ondersteund door breed toegankelijke loopbaanwinkels en publiek-private samenwerkingsverbanden waarin werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen, uitzendbedrijven, gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zich samen sterk maken voor een effectieve arbeidsbemiddeling en een sluitende personeelsvoorziening in de arbeidsmarktregio.

Organiseer wederkerigheid
Van mensen met een uitkering wordt in ruil voor deze ondersteuning verlangd dat ze zich constructief inzetten voor een duurzame en succesvolle re-integratie. Constructief impliceert dat uitkeringsontvangers vanaf dag één in een gestructureerde setting werken aan verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor iedereen die een beroep moet doen op inkomensverzekeringen of -voorzieningen.

Investeer in volwaardige participatie aan de basis van de arbeidsmarkt
Bij een te grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen mensen hulp en persoonlijke begeleiding om stapsgewijs te komen tot volwaardige participatie. Om te realiseren dat ook zij de waarden van werk kunnen verzilveren, worden voor hen op of rond de arbeidsmarkt geschikte werkplekken gecreëerd. Werkgevers in de publieke en private sector werken hieraan actief mee. Zij worden daarbij zo veel mogelijk ontzorgd en op een eenduidige manier gecompenseerd voor begeleidingskosten en/of productieverlies.

Tip: Het kabinet komt uiterlijk 1 april met een reactie. De Commissie heeft overigens lijnen willen uitzetten voor meerdere kabinetsperioden. We houden u op de hoogte.