Actueel

Actueel

[8-11-2019] Zelfstandigenverklaring

Het voorstel voor de Wet op de zelfstandigenverklaring bevat meer duidelijkheid over de vervanger van de modelovereenkomsten: de zelfstandigenverklaring. Deze is bedoeld voor zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen. Onder voorwaarden kunnen ze hiermee vooraf afspreken dat ze het werk als zelfstandige uitvoeren. Wat is er nog meer over bekend?

Wat is een zelfstandigenverklaring?
Een verklaring van een werkverstrekker en een werkende dat zij willen dat de rechtsgevolgen van een geldige zelfstandigenverklaring ten aanzien van de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, de werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht op hun arbeidsrelatie van toepassing zijn.

Wat is nodig voor een geldige zelfstandigenverklaring?

 • de zelfstandigenverklaring maakt deel uit van een schriftelijke overeenkomst waarin de werkverstrekker en de werkende overeenkomen dat de werkende werkzaamheden gaat verrichten
 • in de zelfstandigenverklaring is het KvK-nummer van de werkende opgenomen
 • de overeenkomst en de zelfstandigenverklaring zijn vóór aanvang van de werkzaamheden door beide partijen ondertekend en gedagtekend
 • in de overeenkomst is opgenomen dat het de bedoeling is van beide partijen dat de overeenkomst niet voldoet aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst
 • de werkzaamheden worden blijkens de overeenkomst aangegaan voor een duur van ten hoogste een jaar
 • de werkende uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de werkende het urenoverzicht aan de werkverstrekker heeft verstrekt, voor de werkzaamheden een arbeidsbeloning ontvangt van ten minste € 75 per uur

Let op: In het voorstel zijn ook nog administratieve regels, formaliteiten en voorwaarden opgenomen. Voor de berekening van het werkelijke uurtarief wordt aangesloten bij de Wet minimumbeloning zelfstandigen. De hoofdlijn ligt er nu. In de loop van 2020 zullen er ongetwijfeld nog vele wijzigingen en details volgen. We houden u op de hoogte.

[8-11-2019] Minimumbeloning zelfstandigen in 2021

Onlangs is de Wet minimumbeloning zelfstandigen in concept gepubliceerd. Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2021 ingaat. Maar eerst kan eenieder tot 9 december 2019 reageren op het wetsvoorstel. Wat zijn de hoofdlijnen van het onderdeel minimumbeloning?

Het minimumtarief van 16 euro per uur moet voorkomen dat mensen voor een tarief werken waar ze niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren of om te sparen voor slechtere tijden. Zowel de zzp‘ers met zakelijke klanten als met particuliere klanten moeten straks minimaal dit bedrag per uur gaan verdienen. Jaarlijks op 1 januari wordt het minimumtarief geďndexeerd.

Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals acquisitie en administratie.

Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro per uur.

Aan de opdracht toe te rekenen kosten en uren

 • kosten en tijd voor de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de opdracht
 • kosten en tijd voor vervoer in het kader van de opdracht, met uitzondering van de kosten voor vervoer van en naar de vaste woon- of verblijfplaats en voor vervoer tussen bestemmingen van verschillende opdrachten.

Niet aan de opdracht toe te rekenen kosten en uren

 • kosten en tijd voor acquisitie- en representatie
 • kosten en tijd voor administratie
 • kosten en tijd voor scholing, studie en vakliteratuur
 • verzekeringspremies, tenzij de verzekering enkel is afgesloten voor de opdracht
 • kosten voor communicatie en communicatiemiddelen
 • kosten en tijd voor het opstellen en ondertekenen van de zelfstandigenverklaring
 • kosten en tijd voor bedrijfsmiddelen die voor meerdere opdrachten worden of zullen worden gebruikt
 • kosten en tijd voor de ontwikkeling van een dienst indien deze dienst voor meerdere opdrachtgevers wordt of zal worden verricht.

Let op: De berekeningswijze van de voorgestelde minimumbeloning is dus verre van eenvoudig. In de loop van 2020 zullen er ongetwijfeld nog vele wijzigingen en details volgen. We houden u op de hoogte.